Rada Rodziców 2018/2019

Skład Rady Rodziców w ZSP Bulowice w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Przewodniczący: Sabina Wenda

2. Zastępca przewodniczącego: Daria Wójciga

3. Skarbnik: Marta Stawowa

4. Sekretarz: Anna Jaworska

 

Skład Komisji Rewizyjnej w ZSP Bulowice w roku szkolnym 2018/2019

 

1. Teresa Fabija

2. Danuta Babińska

3. Aleksander Spila

 

Członkowie prezydium

1. Magdalena Głąb

2. Anna Kamińska

3. Jan Okrzesik
 

Szanowni Państwo,

Pragnę przybliżyć Państwu, czym zajmuje się Rada Rodziców w naszej szkole. Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa jeden rok szkolny. Współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

– Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
– Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
– Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
– Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.
– Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

Celem Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania. W każdym roku przygotowywany jest plan wydatków i sprawozdanie finansowe.

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze m.in. na:

– Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
– Nagrody dla wybitnych uczniów na koniec roku szkolnego
– Pomoce dydaktyczne
– Mikołajki dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
– Dofinansowanie do wycieczek klasowych
– Wydatki okolicznościowe np. Dzień Edukacji Narodowej
– Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak np. Dzień Sportu, dzień Dziecka
– Dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
– Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem statutowej działalności Rady w tym księgowości
– Finansowanie własnych projektów Rady

 
Szanowni Państwo, Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjnić proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek w dobrowolnej dla Państwa kwocie na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Sabina Wenda

 

 

Idź do góry