Petycje

Petycja 1:

W dniu 31.08.2018 r. do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bulowicach wpłynęła petycja od Szulc-Efekt. sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa.
Poniżej skan petycji:


Petycja 2:

Przedmiot Petycji:

§ 1) Na mocy art.63 Konstytucji RP w związku z art.2 pkt 1,2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego – wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie analizy przedłożonej propozycji oraz rozważenie przystąpienia do opisanego w niniejszej petycji  Programu.

Jak określono już powyżej: postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji było podjecie przez Organ działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe Programu „Wzorowa Łazienka”.


Petycja 3:

„Podwórko Talentów Nivea 2019”

Szczegóły
Idź do góry