Rekrutacja – klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach z siedzibą przy ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem
  e-mail: zspbulowice@edukacja.kety.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z rekrutacją wychowanków do przedszkola na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 131 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24).

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia jeśli przepisy prawa na to zezwalają.

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach z siedzibą przy ul. Bielska 59, 32-652 Bulowice.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem
  e-mail: zspbulowice@edukacja.kety.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z rekrutacją uczniów do szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 133 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24).

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia jeśli przepisy prawa na to zezwalają.

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania.

Idź do góry