nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy …

0

nekrolog

CzerwonyKapturekPrzedstawienie (2)

Spektakl „Czerwony Kapturek”

0

Mimo iż wakacje w pełni, wspomnijmy jeszcze, co działo się w minionym roku szkolnym.
W dniach 22 i 23 czerwca grupa projektowa z klasy IIa GM w składzie: Magdalena Kurzydło, Dorota Różowska, Angelika Ochmanek i Wojciech Osiński przygotowała dla klas pierwszych SP oraz wszystkich grup przedszkolnych spektakl teatru lalek pt. „Czerwony Kapturek”. Przedstawienie wzbogacone o muzykę i piosenki wszystkim się bardzo podobało. Już dziś zapraszamy na następne spektakle w nowym roku szkolnym.

CzerwonyKapturekPrzedstawienie (2)CzerwonyKapturekPrzedstawienie

info

Podręczniki na rok szkolny 2015/2016

0

Pod poniższym linkiem znajduje się aktualny wykaz podręczników, jakie będą obowiązywały w przyszłym roku szkolnym.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

info

WYPRAWKA SZKOLNA 2015/16

0

Informujemy rodziców, że od 6 lipca 2015 r. osoby uprawnione mogą już składać wnioski o dofinansowanie podręczników w ramach w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.

1: Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej można otrzymać ze względu na:

a). kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), tj. 574zł netto na osobę w rodzinie;

b). przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013. poz. 182) (m. in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe) – poza kryterium dochodowym, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie, otrzymania pomocy – opisać sytuacje bytową rodziny, warunki socjalne i materialne;

2: Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do klasy III, V i VI szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum otrzymają pomoc bez względu na kryterium dochodowe. Dotyczy uczniów:
– słabo widzących,
– niesłyszących,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Rodzice do rozliczenia wydatków poniesionych za zakup podręczników mają prawo złożyć fakturę VAT lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku w/w. oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Jednocześnie proszę zwrócić uwagę na zakres wydatków kwalifikowanych w programie, nie obejmują one wydatków związanych z zakupem ćwiczeń, atlasów, słowników itp. wydawnictw.

W przypadku uczniów klasy III szkoły podstawowej dopuszcza się refundację zestawu podręczników oferowanych w tzw. box-ach, w których brak jest możliwości ustalenia ceny na poszczególne pozycje wydawnicze.

Wnioski można pobrać z poniższych linków lub w sekretariacie szkoły.

Wniosek dla uczniów z orzeczeniem

Wniosek dla uczniów klasy III ze względu na kryterium dochodowe

Wniosek dla uczniów klas III bez względu na kryterium dochodowe

GalaTalentow2015 (4)

Gala Talentów 2015

0

Gala Talentów stała się już tradycją w naszej szkole. We wtorek 23 czerwca odbyła się po raz kolejny. Oprócz uczniów i zaproszonych rodziców swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Urzędu Gminy Kęty: burmistrz Kęt – pan Krzysztof Klęczar, zastępca burmistrza – pan Rafał Ficoń oraz sekretarz gminy – pani Ewelina Jura-Bączek. Głównym celem Gali było nagrodzenie uczniów, którzy w ciągu mijającego roku szkolnego wyróżnili się swoją pracą i zaangażowaniem i uzyskali świadectwa „z paskiem”. Chcieliśmy także podziękować i pogratulować ich rodzicom za trud wychowania i wartości, jakie im przekazali. O tym mówiło przestawienie, przygotowane przez Dorotę Moroń, Innę Dwornik, Katarzynę Babik, Annę Kuczmierczyk, Barbarę Gawędę – Baderę oraz Jacka Wojewodzica, w którym wystąpili uczniowie naszej szkoły. Galę zakończyło wspólne odśpiewanie przeboju Urszuli Sipińskiej „Mam cudownych rodziców”, przy którym niejednej mamie i niejednemu tacie zakręciła się łezka w oku.

ZakonczenieRoku2014-2015 (8)

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

0

26 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015. Podczas akademii przygotowanej przez panią Barbarę Królicką nastąpiło wręczenie świadectw, nagród oraz zaświadczeń o zdaniu egzaminu gimnazjalnego, a także przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. Głos zabrali również zaproszeni goście: emerytowany dyrektor szkoły pan Jan Kościelnik oraz przewodnicząca KGW w Bulowicach pani Krystyna Łubik.

Idź do góry